Bee friendly

Wspólny projekt Farm Frites Poland Dwa oraz Państwa Zofii i Jana Króliszyn - właścicieli pasieki w Świtałach.

Fakty o pszczołach. Czy wiecie, że..

1kg tylko tyle waży 10 000 pszczół
1kg taką ilość miodu pszczoły zabrałyby dopiero, gdyby obleciały 2-krotnie kulę ziemską
30 km/h z taką prędkością lata robotnica
100-150 tyle kwiatów odwiedza robotnica w czasie jednego lotu
2 000 przez tyle lat uczeni usiłowali rozwiązać zagadkę pochodzenia wosku
20 000 tyle lotów muszą wykonać robotnice, aby zebrać 1 litr nektaru, z którego powstanie zaledwie 150 g dojrzałego miodu
25 000 tyle ruchów na minutę w trakcie lotu wykonuje skrzydło pszczele
750 000 tyle kwiatów muszą odwiedzić pszczoły, aby powstał 1 kg miodu


Opracowano na podstawie publikacji z maja 2012 r. w ramach akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zorganizowanej przez ZT Kruszwica SA we współpracy z mgr. inż. Grzegorzem Pruszyńskim z IOR-PIB

Założenia Projektu

Co roku na polach Farm Frites Poland Dwa (FFPD) uprawia się ponad 700 ha rzepaku. Jednym z elementów wdrażanego przez kierownictwo FFPD projektu zrównoważonego rolnictwa jest ochrona pszczół. Menedżerowie firmy postanowili rozpocząć współpracę z lokalnym pszczelarzem Janem Króliszynem, który jest emerytowanym pracownikiem a pszczelarstwem zajmuje się od wielu lat. Pan Jan zamierzał stopniowo zmniejszać liczebność pasieki, ze względu na stan techniczny swoich uli. FFPD zaoferowała pomoc poprzez zakup kilku nowych uli oraz naprawę istniejących, aby pszczelarz nie musiał zmniejszać ilości rodzin pszczelich, którymi się opiekuje.

Współpraca obejmuje również umieszczenie uli w optymalnej odległości od pól uprawnych oraz przede wszystkim zaciśnienie współpracy w stosowaniu dobrych praktyk rolniczych, które są przyjazne pszczołom. Planując zabiegi ochrony roślin FFPD kieruje się następującymi zasadami:

  • Jednym z kryteriów doboru środków chemicznych używanych na polach farmy jest najniższy poziom toksyczności dla pszczół
  • Pszczelarz jest informowany i konsultowany przed wykonaniem jakichkolwiek zabiegów na pobliskich polach
  • Zabiegi ochrony roślin są wykonywane tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progu szkodliwości
  • Bezwzględnie przestrzegane są zapisy zawarte na etykiecie czy instrukcji stosowania danego środka ochrony roślin
  • Zabiegi nie są wykonywane przy zbyt silnym wietrze
  • Aplikacje są wykonywane wieczorem po zakończeniu dziennego oblotu pszczół.

Przeprowadzimy badania miodu, który powstał z kwiatów rosnących na naszych polach. Zakres badań zostanie uzgodniony z przedstawicielem Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Gdańsku.

Pszczoły – sprzymierzeńcy rolnika

Zapylanie roślin przez owady wpływa korzystnie nie tylko na cechy ilościowe, lecz także jakościowe plonu. Nawet najlepsze zabiegi agrotechniczne i ochronna chemiczna nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, jeśli rośliny będą odizolowane od dostępu owadów zapylających. Dlatego pszczoły są nie tylko mile widziane na terenie upraw, ale wręcz pożądane.

W Polsce można spotkać ponad 450 gatunków pszczół określanych, jako pszczoły dziko żyjące. Jednakże najważniejszym owadem zapylającym rośliny uprawne jest pszczoła miodna i to właśnie ten gatunek jest najbardziej pożądany w środowisku rolniczym.

Istnieje znaczna grupa roślin, dla których występowanie zapylaczy jest bardzo korzystne, chociaż w pewnym stopniu są one samopylne. Należą do nich miedzy innymi: rzepak, proso, gorczyca, mak, łubin żółty czy soja.

Drugą grupę gatunków roślin stanowią takie, których plon jest uzależniony wyłącznie lub prawie wyłącznie od owadów. Są to między innymi: słonecznik, lucerna, drzewa owocowe, owoce jagodowe (truskawki, maliny, porzeczki, agrest) i inne.

Znaczenie pszczół dla upraw rzepaku

Ocenia się, że pszczoła miodna, która jest jedynym gatunkiem, którego liczebność można regulować na plantacji ma 20% udział w zapylaniu upraw rzepaku. Liczba pszczół w rodzinie waha się od 15-20 tys. wiosną do 60 tys. w pełni lata. W okresie słonecznej pogody i przy temperaturze około 20 stopni C na 1m2 plantacji rzepaku powinno pracować 4-6 pszczół. Przy takim założeniach, by zagwarantować prawidłowe zapylenie, na jeden hektar uprawy rzepaku należy zapewnić 2-5 rodzin pszczelich.

Zapylanie plantacji rzepaku przez owady powoduje:

  • Skrócenie kwitnienia łanu
  • Zwiększenie współczynnika zawiązywania się nasion
  • Wcześniejsze formowanie i dojrzewanie łuszczy
  • Zwiększenie liczby zawiązanych nasion w łuszczynie

Szacuje się, że udział pszczół w zapylaniu rzepaku zależnie od warunków pogodowych w okresie kwitnienia, powoduje wzrost plonu od 10 do 30%. Największy przyrost plonu związany jest z większą liczbą wykształconych nasion w łuszczynach średnio o 20-25%. Ponadto zapylanie kwiatów przez pszczoły wpływa korzystnie na jakość nasion.

W integrowanej ochronie upraw rzepaku bardzo ważne jest planowanie i przeprowadzanie zabiegów ochronnych tak, aby zminimalizować zagrożenie dla zapylaczy. Ochrona pszczół w trakcie zabiegów jest obowiązkiem ustawowym.

Wymieranie pszczelich rodzin

Innym istotnym powodem zaangażowanie się FFPD w realizację tego projektu jest fakt, że ilość pszczół zaczęła gwałtownie maleć. W latach 2006-2007 w Ameryce Północnej wyginęła 1/3 wszystkich rodzin pszczelich, zaś rok później kryzys dotarł do Europy. W 2010 roku angielscy naukowcy obliczyli, że w tamtejszych ulach w ciągu 2 lat ubyło 15% rodzin pszczelich.

W Polsce średnie straty również wynoszą ok. 15% rocznie. Chcemy pomóc pszczołom, gdyż związek pomiędzy losem człowiek a tym niepozornym stworzenie wydaje się oczywisty. Wiele lat temu Albert Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, ludziom pozostaną zaledwie cztery lata życia.

Naszym celem jest stopniowo zwiększać zakres realizowanego projektu. Według naszych ustaleń jeszcze wiele pszczelich rodzin mogłoby znaleźć korzystne warunki dla swej pożytecznej działalność na polach farmy. Pomagając pszczołom pomagamy sobie.

Odkupimy od pszczelarza część wyprodukowanego miodu i podarujemy słoiczki ze złocistym płynem pracownikom oraz licznym gościom odwiedzającym farmę i fabrykę Farm Frites Poland. Jesteśmy przekonani, że smak, zapach oraz wartości odżywcze miodu wytworzonego z kwiatów z pól FFPD będą wspaniałą wizytówką dla dobrych praktyk rolniczych i dbałości o bioróżnorodność na polach.

pszczelarz